Projektowanie stacji paliw

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe oferuje wykonanie kompleksowych badań geologicznych i hydrogeologicznych na potrzeby projektowania i budowy stacji paliw oraz innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne.

Na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) stacje paliw są zaliczone do przedsięwzięć mogących zanieczyścić wody podziemne. Z powyższego rozporządzenia może wynikać konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, na podstawie którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe  dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) określa obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (między innymi w piezometry).

Do opracowania raportu o odziaływaniu na środowisko stacji paliw oraz do zaprojektowania monitoringu wód podziemnych i montażu piezometrów niezbędne jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych podłoża działki przeznaczonej na inwestycję. Dane geologiczne i geotechniczne są również konieczne do prawidłowego zaprojektowania fundamentów zbiorników i innych obiektów stacji.
Wyniki terenowych badań geologicznych i hydrogeologicznych opracowuje się w formie  "Dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej".

Sposób postępowania przy wykonywaniu "Dokumentacji hydrogeologicznej i  geologiczno-inżynierskiej" określa:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673).

Koszty opracowania "Dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej" są ustalane indywidualnie, w dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając e-mailem.

Warunkiem przystąpienia do terenowych robót geologicznych jest opracowanie "Projektu prac geologicznych". "Projekt" przygotowuje się w 4 egzemplarzach i przedkłada do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji geologicznej (w przypadku stacji paliw projekt składa się w Starostwie Powiatowym). Organ administracji geologicznej ma 30 dni na wydanie decyzji o zatwierdzeniu "Projektu" lub zgłoszeniu uwag.

Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt" wykonawca robót geologicznych jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót. Zgłoszenia dokonuje sięna piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.

Wyniki badań, opracowane w formie "Dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej", przekazuje się w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej. W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, zażąda, w drodze decyzji, uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji. W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

 
Home >>> Projektowanie stacji paliw

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk