Projektowanie inwestycji budowlanych

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe oferuje wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu pod budowę domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i usługowych, hal oraz innych obiektów kubaturowych na terenie całego kraju.

Sposób przeprowadzenia procedury badań geologicznych oraz forma opracowania wyników zależy od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz stopnia złożoności budowy geologicznej obszaru badań. Na podstawie normy
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
wyróżnia się 3 kategorie geotechniczne:

Kategoria I:

 • jedno lub dwukondygnacyjne budynki o prostej konstrukcji i budynki rolnicze przy maksymalnym obciążeniu obliczeniowym na słup równym 250 kN, a na ściany 100 kN/m, na fundamentach bezpośrednich, palowych i studniach,
 • ściany oporowe i zabezpieczenia wykopów gdy różnica poziomów nie przekracza 2 m,
 • płytkie wykopy powyżej zwierciadła wody i niewielkie nasypy do wysokości 3 m.


Kategoria II:

 • powszechnie spotykane konstrukcje posadowienia bezpośrednio, a także na fundamentach płytowych lub palowych,
 • ściany oporowe wyższe niż w kategorii I lub inne konstrukcje utrzymujące grunt lub wodę,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nadbrzeża,
 • nasypy i budowle ziemne, poza kategorią I,
 • nawierzchnie lotnisk o sztywnej i podatnej konstrukcji.

 

Kategoria III:

 • budowle o szczególnie dużych obciążeniach, budynki wysokie,
 • duże mosty, wiadukty, estakady,
 • fundamenty maszyn o znacznym obciążeniu dynamicznym,
 • głębokie wykopy wykonywane w pobliżu budowli.

 

Stopnie złożoności warunków geotechnicznych dzielą się na 3 grupy:

 • proste warunki gruntowe - jednorodne, równoległe warstwy gruntów dobrej nośności, poziom wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
 • złożone warunki gruntowe - niejednorodne warstwy geologiczne, występowanie gruntów słabonośnych, w tym organicznych i nasypów niebudowlanych, poziom wody gruntowej w poziomie posadowienia lub powyżej, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
 • skomplikowane warunki gruntowe - występowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, na obszarach szkód górniczych


Dla obiektów budowlanych kategorii I oraz kategorii II w prostych warunkach gruntowych wykonuje się "Dokumentację geotechniczną". Dla obiektów kategorii II w złożonych i skomplikowanych warunkach oraz kategorii III, niezależnie od warunków gruntowych należy opracować "Dokumentację geologiczno- inżynierską".

Koszty opracowania "Dokumentacji geotechnicznej" jest ustalany indywidualnie, w dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do wykonania "Dokumentacji geotechnicznej" wymagane są:

 • zlecenie (wzór) wykonania "Dokumentacji geotechnicznej",
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1 000 z widocznym przebiegiem uzbrojenia podziemnego,  ewentualnie z naniesioną lokalizacją punktów badawczych,
 • informacja o projektowanym obiekcie (wymagane informacje znajdują się we wzorze zlecenia),
 • zgoda właściciela działki na przeprowadzenie badań geologicznych na jego nieruchomości,
 • umożliwienie wjazdu lub wejścia na teren badań.

 

Wszystkie konieczne dokumenty można dostarczyć e-mailem lub faxem. Podkład mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w formie elektronicznej prosimy przesłać w postaci rastrowej (pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub wektorowej (*.dwg, *pdf).

 

 

Zakres i głębokość wierceń geotechnicznych zazwyczaj określa projektant obiektu budowlanego. W innym przypadku liczbę punktów badawczych i ich głębokość przyjmujemy na podstawie normy PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Minimalny zakres badań dla  kategorii I:

Głębokość rozpoznania powinna umożliwić określenie profilu gruntowego od 2 do 3 m poniżej poziomu posadowienia.

Minimalny zakres badań dla kategorii II:

 • dla pojedynczej budowli należy wykonać co najmniej 4 punkty badawcze,
 • dla obiektów o zwartym obrysie w planie odległość między punktami badań nie powinna być większa niż 40 m w przypadku prostych warunkó gruntowych oraz większa niż 20 m w przypadku złożonych warunków gruntowych,
 • dla obiektów liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać 100 m w przypadku prostych warunków gruntowych oraz 50 m w przypadku złożonych warunków gruntowych,


Generalnie przyjmuje się następujące minimalne głębokości rozpoznania podłoża:

 • dla stóp i ław fundamentowych - od 1 do 3 szerokości fundamentu poniżej przewidywanego poziomu posadowienia, lecz nie mniej niż 5 m,
 • dla fundamentów płytowych  szerokość płyty poniżej przewidywanego poziomu posadowienia
 • dla fundamentów palowych - zazwyczaj 5-krotna średnica pala i nie mniej niż 3 m poniżej jego podstawy.

 


"Dokumentację geotechniczną" opracowujemy standardowo w 4 egzemplarzach drukowanych i w wersji elektronicznej (format *.pdf).

Wykonywanie badań podłoża dla obiektów kategorii II w złożonych  i skomplikowanych warunkach gruntowych oraz dla obiektów kategorii III wiąże się z koniecznością przeprowadzenia złożonej procedury administracyjnej.


Sposób postępowania przy wykonywaniu "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej" określa:

 • Ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1777)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673).

 

Warunkiem przystąpienia do terenowych robót geologicznych jest opracowanie "Projektu prac geologicznych". "Projekt" przygotowuje się w 4 egzemplarzach i przedkłada do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji geologicznej (w zależności od rodzaju inwestycji projekt składa się w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Marszałkowskim lub Ministerstwie Środowiska). Organ administracji geologicznej ma 30 dni na wydanie decyzji o zatwierdzeniu "Projektu" lub zgłoszeniu uwag.

Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt" wykonawca robót geologicznych jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.

Zakres badań terenowych powinien odpowiadać co najmniej zakresowi badań jak dla kategorii II, z rozszerzeniem o badania specjalistyczne.

Wyniki badań, opracowane w formie "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej", przekazuje się w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej. W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, zażąda, w drodze decyzji, uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji. W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

 
Home >>> Projektowanie inwestycji budowlanych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk